ABOUT

Karin Lykke

“Legen med vand, pensel, pigment – og mere vand! – holder aldrig op. Derfor har akvarel altid været min foretrukne udtryksform. Akvarel er en levende teknik, og jeg udfordrer konstant materialet i min søgen efter et ekspressivt udtryk. Jeg eksperimenterer og afprøver hele tiden nye teknikker og farvekompositioner når jeg maler, inspireret af pigmenternes frie leg og bevægelse i vandet.

Naturen og landskabet er en tilbagevendende kilde til inspiration. Jeg lader mig fange af lys, farver og stemninger – allerhelst i nordisk og arktisk klima, der passer mit temperament bedst. Hvor der er højt til loftet, og langt til horisonten!

Mine motiver skildrer bevægelse og stemning i nuet, øjeblikkets indtryk og lysets skiften i landskabet. Jeg søger samtidig at skildre motivets sjæl – uanset om jeg arbejder med mennesker og dyr, stilleben eller landskaber.

Jeg har oftest et figurativt udgangspunkt i mit maleri – men arbejder gennem variationer, perception og abstraktion af det sete og sansede indtryk. Når jeg er i et flow, bliver processen intuitiv – en dialog med billedet, hvor tilfældigheder, pigmenternes karakter og min egen sindsstemning har stor betydning for det færdige resultat.

De helt store papirformater – ”elephant size” 1 x 1,5 m og større – er en yndet udfordring for mig, og kræver et stort fysisk overskud.

Det kan være en langvarig proces – ofte står mine akvareller halvfærdige i flere år, før jeg kan beslutte, hvordan de skal “lukkes” og færdiggøres. Løsningen kommer først til mig, når jeg er klar til at modtage den: Når jeg forstår, hvad det egentlig er, jeg har sanset og følt i det aktuelle øjeblik.

Jeg søger kontraster i mine akvareller. Mellem lys og mørke, blødt og hårdt, koldt og varmt, skarpt og diffust. Som i selve livet bor lyset jo lige netop i mørket: Modgang, sorg og dystre perioder giver en nødvendig kontrast til de lette, lyse og lykkelige øjeblikke.

Lyt “Kunsttimen” D2R juni 2021 – samtale med Mikael Jensen

About Karin Lykke

“Playing with water, brush, pigment  – and more water – never stops. That’s why watercolour has always been my preferred medium. Watercolour is a living technique and I constantly challenge the medium in my search for expression. I experiment and try out new techniques and colour compositions all the time when I paint; inspired by the free movement and play of the pigments in the water.

Nature and the landscape are recurring sources of inspiration. I am captivated by light, colour and moods, preferably in the Scandinavian and arctic climate, which best suits my temperament. Where the ceiling is high and the horizon is far away!

My motifs describe the movement and mood in the now, the impression of the moment and the changing light in the landscape. At the same time I endeavour to describe the soul of the motif, whether I am working with people or animals, still life or landscapes.

I usually have a figurative starting point in my paintings, but work through variations, perception and abstraction of the seen and sensed impression. When I am in the flow, the process becomes intuitive, a dialogue with the painting, where chance, the character of the pigments and my own mood have a big influence on the finished result.

The very large paper formats – “elephant size” 1m x 1.5m and larger – are a favourite challenge for me, and demand tremendous physical stamina. It can be a long drawn-out process, often my watercolours are left half-finished for several years, before I am able to determine how they can be “closed” and finished. The solution will only come to me when I am ready to receive it: when I understand what it really is I felt and sensed in the precise moment.

I seek contrasts in my watercolours; between light and dark, soft and hard, cold and warm, sharp and diffuse. As in life itself, light exists in the dark: adversity, sorrow and dark periods provide a necessary contrast to the carefree, joyous and light moments.